ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Free! Register / i-chart Member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
!!! โปรดใช้ email จริงเ พื่อใช้ในการติดต่อกลับ
dot
dot
หลักสูตรอบรมของ InvestorChart
dot
bulletตารางอบรม ปี 2013
bulletTA101&102 i-Technical Chart
bulletWS201 AdvanceTechnical
bulletWS202 Techni.Strategy as A.
bulletMT301 TradingSystem&Mo..
bulletMT302&303 ElliottWave&Fibo
bulleti-Trainer ทำเนียบวิทยากร
bulletแบบประเมินยอมรับความเสี่ยง
bulletแบบประเมินความถนัดการลงทุน
dot
i-New Link
dot
bulletNation Radio Online
bulletEng -Thai Dictionary
bulletInvestorChart on TV
bulletตารางคำนวน LTF, RMF และ ภาษี
bulletรายงานสภาพจราจร
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletInternet Speed Test
bulletMoney Channel Clip
bulletThai Fund Inc.(TTF)
bulletSearch NEWS
dot
i-Tools
dot
bulletDictionary and Glossary
bulletMajor World Indices
bulletUS. Dollar to Thai Baht
bulletChart Dowjone
bulletChart Oil
bulletราคาทองคำโลก Spot Gold
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletอัตราเงินเฟ้อ
bulletCurrency Converter
bulletALL Chart Today
bulletnew! กราฟหุ้น i-chart30
bulletInvest Strategic
bulletข้อมูลราคา TFEX
dot
i-SET info
dot
bulletMarket Summary
bulletSET Summary
bulletSET Calendar
bulletSET Announcement
bulletTransaction by Investor
bulletNVDR Trading Data
bulletBig Lot Trade
bulletShort Sale Trading
bulletFree Float
bulletTurnover List
bulletIPO Information
bulletบทวิเคราะห์ภาวะตลาด
dot
i-Listed Company Info
dot
bulletCompany Profile
bulletMajor Shareholder
bulletFinancial Report
bulletAnnual Report
bulletForm 56-1
bulletInsider Trade (Form59-2)
bulletForm 246-2
bulletตาราง Warrant
bulletบทวิเคราะห์หุ้นรายตัว
dot
i-News
dot
bulletรวมข่าวประจำวัน I
bulletThai News
bulletEnglish News
bulletSET News
bulletรวมข่าว ย้อนหลัง6เดือน
dot
i-Related Link
dot
bulletOrganizations
bulletEconomic Data
bulletCommodities Futures
bulletInvestment Webboard
bulletInvestment Knowledge


รับจดทะเบียนนิติบุคคล และให้คำปรึกษาทางบัญชี โทร 081-9234842


ก.ล.ต. คืออะไร หลายท่าน เคยได้ยิน แต่ท่านรู้จักดีไหม

สำหรับตลาดทุนบ้านเรา ผู้ที่มีบทบาท มากที่สุดสำหรับ การคุ้มครองสิทธิให้กับนักลงทุน นั้นคงจะเป็นใครไม่ได้นอกจาก ก.ล.ต. แต่จะมีใครเพียงกี่คนที่รู้ว่าบทบาทหน้าที่ของก.ล.ต. ทำอะไร บ้าง

เพราะก.ล.ต. เปรียบ เสมือนผู้รักษาผลประโยชน์ให้นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งหมด ไม่ว่าผู้ออกหลักทรัพย์ ที่ปรีกษา ตัวแทนนายหน้า นักลงทุน ต่างจะต้องถูกควมคุม ด้วยกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ดังนั้น การรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของก.ล.ต. ก็หมายถึง สิทธิที่นักลงทุนควรจะได้รับความคุ้มครองจากก.ล.ต. มีอะไรบ้าง ผมจึงหวังว่านักลงทุนจะได้รู้จัก ก.ล.ต. มากขึ้นจากบทความด้านล่างนี้ครับ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทำหน้าที่หลักในการกำกับดูแลตลาดทุนไทย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดภารกิจหลักขององค์กรไว้ดังนี้


“กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ”


ภายใต้แผนกลยุทธ์ปี 2548 – 2550 ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมุ่งเน้น 4 ด้านหลัก คือ 

 

  • อำนวยความสะดวกแก่ผู้ระดมทุนให้มีความสะดวกเข้าถึงตลาดทุนได้สะดวก และมีรูปแบบที่หลากหลาย
  • พัฒนาระบบและกลไกในตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ
  • พัฒนาโครงสร้างตลาดทุนให้สมบูรณ์
  • พัฒนาองค์กรให้มีความยุติธรรม โปร่งใส และทันสมัย

ความเป็นมา

แม้ว่าตลาดทุนมีบทบาทในระบบการเงินของประเทศโดยเป็นแหล่งระดมเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำแก่ภาคธุรกิจมานานแล้ว แต่ในอดีตการพัฒนาตลาดทุนได้มุ่งเน้นพัฒนาตลาดรอง ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลัก ขาดการพัฒนาตลาดแรกซึ่งเป็นตลาดสำหรับหลักทรัพย์ออกใหม่เสนอขายต่อประชาชน ทำให้ตราสารทางการเงินซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนในตลาดแรกไม่ได้มีการพัฒนาเท่าที่ควร ประกอบกับการกำกับดูแลตลาดทุนในขณะนั้นอยู่ภายใต้หลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้การดำเนินงานซ้ำซ้อน ขาดความมีเอกภาพและการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง ในขณะที่บทบาทของตลาดทุนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมตลาดทุนให้เติบโตและมีการพัฒนาไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อการระดมทุนและการลงทุน ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยให้ธุรกรรมในตลาดทุนมีกฎหมายแม่บทรองรับ เอื้ออำนวยต่อการออกตราสารทางการเงินประเภทใหม่ ๆ และมีบทบัญญัติที่ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบที่ชัดเจน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2535 และมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ขึ้นเป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนโดยมี คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 ได้มีการออกพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อสร้างความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตัวกลางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อตลาดทุนโดยรวม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2547 เป็นต้นไป

 

ภารกิจหลัก

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีฐานะเป็นองค์กรของรัฐองค์กรหนึ่งซึ่งมีรายได้เป็นของตนเอง โดยส่วนหนึ่งมาจากค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เงินอุดหนุนรายปีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอีกส่วนหนึ่งได้มาในรูปดอกผลจากทุนประเดิมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบในการดำเนินกิจการทั้งปวงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะดำเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดภายใต้ภารกิจ "กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ"

ในการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานไว้ 4 ประการ คือ

1. พัฒนาตลาดทุนให้เป็นทางเลือกที่มีความสำคัญสำหรับผู้ระดมทุนและผู้ลงทุน
2. เสริมสร้างระบบและกลไกเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองและสามารถปกป้องตนเองได้
3. ดูแลรักษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจ เชื่อถือในกลไกการทำงานของตัวกลาง และองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน
4. ดำรงความเป็นองค์กรที่ซื่อตรง โปร่งใส เข้าใจธุรกิจ เท่าทันเหตุการณ์ และเป็นผู้รักษากฎหมายที่เข้มงวด และเป็นธรรม

ในการออกกฎเกณฑ์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อกำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ยึดหลักการที่เน้นการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการแข่งขันของภาคเอกชนโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่ภาคเอกชนและระบบตลาดทุนโดยรวม การประเมินถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการกำกับดูแลก่อนที่จะนำเกณฑ์ออกใช้บังคับ การส่งเสริมให้ผู้บริหารของบริษัทมีความรับผิดชอบ และการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีส่วนสำคัญในการปกป้องสิทธิและรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการออกหรือปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่จะนำออกใช้บังคับ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อแก้ไขอุปสรรคในเชิงปฏิบัติต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนร่วมกัน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (มาตรา 1 - มาตรา 7)

หมวด 1 การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (มาตรา 8 - มาตรา 16)
ส่วนที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (
มาตรา 17 - มาตรา 31)

หมวด 2 การออกหลักทรัพย์ของบริษัท

ส่วนที่ 1 การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (มาตรา 32 - มาตรา 38)
ส่วนที่ 2 หุ้นกู้
(มาตรา 39 - มาตรา 40)
ส่วนที่ 3 การออกหุ้นกู้มีประกัน
(มาตรา 41 - มาตรา 49)
ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนและการโอน (
มาตรา 50 - มาตรา 55)
ส่วนที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี (
มาตรา 56 - มาตรา 62)

หมวด 3 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (มาตรา 63 - มาตรา 89)

หมวด 4 ธุรกิจหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 การจัดตั้งและการออกใบอนุญาต (มาตรา 90 - มาตรา 93)
ส่วนที่ 2 การกำกับและควบคุม
(มาตรา 94 - มาตรา 111)
ส่วนที่ 3 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(มาตรา 112 - มาตรา 113)
ส่วนที่ 4 การค้าหลักทรัพย์
(มาตรา 114)
ส่วนที่ 5 การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
(มาตรา 115)
ส่วนที่ 6 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (
มาตรา 116)
ส่วนที่ 7 การจัดการกองทุนรวม
(มาตรา 117 - มาตรา 132)
ส่วนที่ 8 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(มาตรา 133 - มาตรา 140)
ส่วนที่ 9 การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษัท
(มาตรา 141 - มาตรา 152)

หมวด 5 ตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 การจัดตั้ง (มาตรา 153 - มาตรา 158)
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
(มาตรา 159 - มาตรา 177)
ส่วนที่ 3 การดำเนินงาน (
มาตรา 178 - มาตรา 188)
ส่วนที่ 4 หลักทรัพย์จดทะเบียน
(มาตรา 189 - มาตรา 200)
ส่วนที่ 5 การชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (
มาตรา 201 - มาตรา 203)

หมวด 6 ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า

ส่วนที่ 1 ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา 204 - มาตรา 217)
ส่วนที่ 2 ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า
(มาตรา 218)

หมวด 7 องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ (มาตรา 219 - มาตรา 229)
ส่วนที่ 2 สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
(มาตรา 230 - มาตรา 237)

หมวด 8 การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ส่วนที่ 1 การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา 238 - มาตรา 244)
ส่วนที่ 2 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
(มาตรา 245 - มาตรา 259)

หมวด 9 คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ (มาตรา 260 - มาตรา 261)

หมวด 10 การกำกับและควบคุม (มาตรา 262 - มาตรา 263)

หมวด 11 พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 264 - มาตรา 267)

หมวด 12 บทกำหนดโทษ (มาตรา 268 - มาตรา 317)

หมวด 13 บทเฉพาะกาล (มาตรา 318 - มาตรา 344)

บทส่งท้าย

 

 

 

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


มีหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยเป็นผู้กำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนดังนี้

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
2. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
3. ปลัดกระทรวงการคลัง
4. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
5. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การบัญชี และการเงินด้านละ 1 คน
6. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นกรรมการและเลขานุการ

ปัจจุบันคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วย 10 คนดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2550)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

ประธานกรรมการ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นางธาริษา วัฒนเกส

กรรมการ

ปลัดกระทรวงการคลัง
นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

กรรมการ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายการุณ กิตติสถาพร

กรรมการ

นายนนทพล นิ่มสมบุญ

กรรมการ

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการ

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

กรรมการ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

กรรมการ

นายกำชัย จงจักรพันธ์

กรรมการ

นายวสันต์ เทียนหอม

กรรมการ

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

กรรมการและเลขานุการ

 

ที่มา เวปไซด์ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th/th/misc/sec/aboutsec/intro.shtml

 
i-Knowledge

ความสัมพันธ์ของตลาดตราสารการเงิน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้วยปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume Analysis
ทำความรู้จักตลาดน้ำมัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
Oil Futures การลงทุนทางเลือก ที่ไม่ควรมองข้าม
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่5 ข้อ9-10 ไม่มีวินัย และการผูกติดกับข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่4 ข้อ8 ไม่มีการกำหนด Trading plan article
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่3 ข้อ7 Stop Condition
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่2 ข้อ6 กับดักสภาพคล่อง
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่1 ข้อที่1-5
Trader คืออะไร
กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค ตอนที่2 ปรัชญาการต่อสู้
กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อการซื้อขายฟิวเจอร์ (Technical Tactics for Futures Market) ตอนที่1
นักลงทุนกับนักเดินเรือ
Dollar Index ตอนที่ 3 / แนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์ในอนาคต
Dollar Index ตอนที่ 2 / ความสำคัญของค่าเงินดอลลาร์
Dollar Index ตอนที่ 1 / Dollar index คืออะไร
กฎแห่งการทำกำไร สองตลาด (ตอนที่2)
กฎแห่งการทำกำไร สองตลาด (ตอนที่1)
Final Settlement price ของ Gold Futures ตอนที่ 2 article
Final Settlement price ของ Gold Futures ตอนที่ 1 article
ประโยชน์ของ TDEX และ SET50 Index Futures / as of 13Oct08
เมื่อตลาดหุ้น ผันผวน ตลาด TFEX คือทางเลือกหนึ่งในคำตอบ article
ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ นั้นสำคัญไฉน article
กองทุน ETF พลังงาน ทางเลือกใหม่ให้เพื่อนนักลงทุน article
เครื่องตรวจจับ หุ้นเข้าข่าย การปั่นหุ้น ด้วยTurnover List article
World Market Trend Part II ตลาดหุ้นโลกแตกขั้ว กับ มหัศจรรย์ Fibonacci article
กระแสเงิน Fund Flow ฝรั่งซื้อ จริง หรือ หลอก article
Hedging with Dividend Story กลยุทธ์ล้อมกรอบผลตอบแทนกับ หุ้นปันผล article
เมื่อกราฟหันทิศ ตลาดหุ้นทั่วโลก เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง article
Yen carry trade ประเด็นค่าเงินเยน ที่น่าจับตา article
การวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถมองเห็นถีงผลประกอบการล่วงหน้าจริงหรือ
“การรักษาสิทธิ ของนักลงทุน ผ่าน เครื่องมือบนอินเทอร์เนต “ article
กองทุน Equity ETF (Exchange Traded Fund) ทางเลือกใหม่ในการลงทุนสำหรับคนไทย
สรุปเนื้อหาและรูปภาพ งานเสวนา ในหัวข้อ ” อยากรวยต้องรู้ หาได้ใช้เป็น” article
บัญญัติ 10 ประการ "อยากรวย ต้องรู้" article
คำถามว่าเมื่อไหร่หุ้นจะพักตัว เป็นคำถามที่นักลงทุนหลายคนอยากรู้ article
เส้นค่าเฉลี่ย หรือ Moving Average article
ทิศทางการพัฒนา และการกำกับดูแลตลาดทุนไทย
กรณีศีกษา พอร์ตการลงทุน ปี 49
หลักการวิเคราะห์หุ้น IPO article
หลักเกณ์ค่าธรรมเนียมใหม่ สำหรับนักลงทุนออนไลน์ article
การขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ในระบบการซื้อขายหุ้น article
วันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 ธันวาคม 2549 article
Internet Trading แนวโน้มของการลงทุนยุคใหม่ article
ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2549 article
การหาข้อมูล หุ้น IPO article
ความผิดพลาดที่สำคัญ 9 ประการของนักลงทุน article
ทฤษฎีดาวถูกคิดค้นขึ้นโดยนายชาร์ลส์ เอช ดาว (Charles H. Dow) หรือบิดาแห่งการวิเคราะห์ทางเทคนิค article
กฎ 10 ข้อในการอยู่รอดและการลงทุนด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิค article
INVEST Magazine article
บทสรุปสำหรับนักเก็งกำไร article
ตอนที่ 4 บทความกลยุทธ์การเก็งกำไร ข้อ 9-12 (ตอนจบ) article
ตอนที่ 3 บทความกลยุทธ์การเก็งกำไร ข้อ 5-8 article
กลยุทธ์การเก็งกำไร ข้อที่ 1-4 article
วางแผนซื้อหุ้น RMF และ LTF article
บทนำกลยุทธ์การเก็งกำไร article
เกร็ดชีวิตนักค้าหุ้นระดับโลก จาก หนังสือ เรื่อง “Reminiscences of a stock operator” 21/06/06 article
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง article
เศรษฐกิจวิเคราะห์ ประเด็นที่น่าจับตากับภาวะเงินเฟ้อ article
เปิดประตูสู่การเงิน บทความที่น่าสนใจ article
ตารางประกาศจ่ายเงินปันผล (issued date : 26/05/2006) article
Introduction of Technical Analysis article
ความแตกต่างของการวิเคราะห์หุ้นทางพื้นฐานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค article
ทำไมนักลงทุนถึงจำเป็นต้องเรียนรู้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Investor Chart Co.,Ltd.
87 Sathupradit Soi 10 , Thungwatdorn, Sathorn, Bangkok, 10120
Mobile. 089-107-4715 or 090-9744799, Fax: 02-332-4074, Email: info@investorchart.com


MFCfund.Com