ธนารักษ์ปรับราคาที่ดินทั่วปท.ขึ้นเฉลี่ย26.9% สีลมแพงสุดวาละ6.5แสน ตจว.หาดใหญ่ซิวแชมป์วาละ4แสน


 นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงการประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบปี พ.ศ. 2551-2554ว่าจากการที่กรมธนารักษ์มีภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี ค่าธรรมเนียมและอากรในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งการประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจะมีการประกาศใช้ไม่เกินคราวละ 4 ปี นั้น สำหรับการประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในครั้งนี้จะเป็นการประกาศใช้สำหรับรอบปี พ.ศ. 2551-2554 หรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551- 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2554

                                การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ สำหรับรอบปี พ.ศ. 2551-2554 นี้ ได้ดำเนินการทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แล้ว ซึ่งในการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินได้จัดทำเป็น 2 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง
 มีการจัดทำทั้งสิ้นประมาณ 5.12 ล้านแปลง โดยจัดทำในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด จำนวน 1.8 ล้านแปลง และในส่วนภูมิภาคได้จัดทำรวม 23 จังหวัด รวม 63 อำเภอ จำนวน 3.32 ล้านแปลงซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองและใกล้เคียง ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ  นนทบุรี และอ่างทอง ซึ่งจัดทำได้ครบทุกอำเภอ                 

 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก
มีการจัดทำทั้งสิ้นประมาณ 24.9 ล้านแปลง  ซึ่งเป็นการประเมินราคาที่ดินแบบเป็นกลุ่มตามแนวถนน ซอย

                                ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินนี้ มีปัจจัยในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ได้แก่ ราคาซื้อขายในท้องตลาด สภาพแปลงที่ดิน การใช้ประโยชน์ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ราคาประเมินจึงขึ้นอยู่กับสภาพข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่ ในส่วนของประชาชนบริเวณใดที่มีราคาประเมินสูงขึ้น ก็จะเป็นการสะท้อนสภาพพื้นที่นั้นๆ ว่ามีการพัฒนาใช้ประโยชน์มากขึ้น จะทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ของเจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทางธุรกิจของ ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อราคาประเมินทุนทรัพย์ในขณะใดขณะหนึ่ง

                                สำหรับข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินทั่วประเทศในครั้งนี้  เพิ่มขึ้นเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 26.90  ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและราคาประเมินสูงสุด – ต่ำสุด ในแต่ละพื้นที่ ดังนี้

กรุงเทพมหานคร  เพิ่มขึ้นเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 5.76 
ราคาประเมินสูงสุด ถนนสีลม ตารางวาละ 650,000 บาท (ปรับปรุงเมื่อ 1 มกราคม 2549)
ราคาประเมินต่ำสุด เขตหนองจอก ตารางวาละ 260 บาท (ไม่เปลี่ยนแปลง)

ภูมิภาค 75จังหวัด  เพิ่มขึ้นเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 26.97
ราคาประเมินสูงสุด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตารางวาละ 400,000 บาท
ราคาประเมินต่ำสุด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี, อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก, อำเภอแม่แจ่ม  อำเภอดอยเต่า และอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ตารางวาละ 10 บาท

 ภาคกลางและภาคตะวันออก  เพิ่มขึ้นเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 11.71
ราคาประเมินสูงสุด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตารางวาละ 140,000 บาท
ราคาประเมินต่ำสุด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตารางวาละ 10 บาท

 ภาคเหนือ  เพิ่มขึ้นเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 15.43
ราคาประเมินสูงสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตารางวาละ 250,000 บาท
ราคาประเมินต่ำสุด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภอดอยเต่า, อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ตารางวาละ 10 บาท

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพิ่มขึ้นเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 22.97
ราคาประเมินสูงสุด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตารางวาละ 200,000 บาท
ราคาประเมินต่ำสุด อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร, อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตารางวาละ 20 บาท

ภาคใต้  เพิ่มขึ้นเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 85.79
ราคาประเมินสูงสุด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ตารางวาละ 400,000 บาท
ราคาประเมินต่ำสุด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตารางวาละ 15 บาท

สำหรับประชาชน เจ้าของที่ดิน สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถดูราคาประเมินที่ดิน ได้ดังนี้
1. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ   โทร.0-2448-5448   ดูบัญชีราคาประเมินที่ดินทั้งรายบล็อกและรายแปลงทั่วประเทศ
2.  กรมที่ดิน ถนนพระพิพิธ  เขตพระนคร กรุงเทพฯ ดูบัญชีราคาประเมินที่ดินทั้งรายบล็อกและรายแปลงทั่วประเทศ
3.  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ (ทุกจังหวัด) และสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ดูบัญชีราคาประเมินที่ดินทั้งรายบล็อกและรายแปลงเฉพาะที่ดินที่อยู่ในพื้นที่               
4.       Web Site ต่าง ๆ  (เฉพาะรายแปลง)  ดังนี้
·       กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th
·       กระทรวงการคลัง www.mof .go.th
        กรมที่ดิน www.dol.go.th


ทีมา นสพ.ประชาชาติธรุกิจ 27 ธ.ค.50ผู้ตั้งกระทู้ dr กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2008-01-10 10:41:11 IP : 58.64.74.118


Copyright © 2010 All Rights Reserved.